Voor- en nadelen van een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting

Voor- en nadelen van een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting

Wat is een fiscale eenheid?

Bij een fiscale eenheid worden de resultaten van de dochtermaatschappij toegerekend aan de moedermaatschappij. De dochtermaatschappij houdt niet op te bestaan. Fiscaalrechtelijk bestaat de dochtermaatschappij, maar zij is niet meer zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting komt tot stand door een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst.

In artikel 15 Wet vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Vpb 1969) is de fiscale eenheid geregeld. Hierin is – kort gezegd – bepaald dat de moedermaatschappij met de dochtermaatschappij een fiscale eenheid kan worden gevormd ingeval:

– een moedermaatschappij minstens 95% van de aandelen in de dochtermaatschappij bezit,
– recht heeft op minstens 95% van de winst en minimaal 95% van het vermogen van de dochtermaatschappij,
– minimaal 95% van het stemrecht in de dochtermaatschappij heeft.

Daarnaast is onder andere bepaald dat de moeder- en de dochtermaatschappij feitelijk gevestigd moeten zijn in Nederland, dat ze eenzelfde boekjaar hebben en dat er sprake is van eenzelfde wijze van winstberekening.


Wat zijn de voordelen?

1) Lagere vennootschapsbelasting door horizontale verliesverrekening
Wanneer de ene concernmaatschappij winst behaalt en een andere concernmaatschappij verlies lijdt, en geen sprake is van fiscale eenheid, dient de vennootschap die winst heeft behaald vennootschapsbelasting te betalen over de behaalde winst. Het verlies geeft (vaak) geen recht op teruggave van vennootschapsbelasting. Indien sprake is van een fiscale eenheid, kan de concernmaatschappij het verlies dat is geleden door de andere maatschappij aftrekken van zijn behaalde winst, waardoor minder vennootschapsbelasting is verschuldigd (horizontale verliesverrekening).

2) Intercompany transacties
Ingeval van een fiscale eenheid bestaan transacties tussen de vennootschappen, zogenaamde “intercompany transacties”, niet. Interne transacties zijn “non-existent” voor de vennootschapsbelasting. Er kan onderling geschoven worden met activa en passiva, zonder dat er correcties hoeven plaats te vinden. In de geconsolideerde jaarrekening worden de resultaten uit deze transacties volledig verwijderd. Deze transacties kunnen wel weer gevolgen hebben bij latere verbreking van de fiscale eenheid.

3) Administratief voordeel
U kan volstaan met één gezamenlijke aangifte in plaats van één aangifte voor elke afzonderlijke maatschappij.

Iedere vennootschap dient wel nog steeds afzonderlijk een jaarrekening te maken. Deze jaarrekeningen worden per dochtermaatschappij afzonderlijk ingevoerd in de aangifte van de moedermaatschappij.

4) Herstructurering: geen afrekening over stille reserves
Bij een herstructurering binnen de fiscale eenheid blijft heffing over de stille reserves achterwege. Indien sprake is van een fiscale eenheid, is niet bij elke overdracht, hergroepering of splitsing binnen de groep, vennootschapsbelasting verschuldigd over de stille reserves. Deze handelingen bestaan niet voor de vennootschapsbelasting. Let op dat bij latere verbreking van de fiscale eenheid mogelijk alsnog vennootschapsbelasting is verschuldigd.


Wat zijn de nadelen?

De fiscale eenheid heeft (uiteraard) niet alleen voordelen, maar ook nadelen:

1) Aansprakelijkheid
Vennootschappen die een fiscale eenheid vormen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door de moedermaatschappij verschuldigde vennootschapsbelasting. De Belastingdienst kan dus elke vennootschap, binnen de fiscale eenheid, aanspreken voor het totaal verschuldigde bedrag aan vennootschapsbelasting.

Deze aansprakelijkheid geldt uiteraard alleen voor schulden die zijn ontstaan na het aangaan van de fiscale eenheid en eindigen bij de verbreking van de fiscale eenheid.

2) Investeringsaftrek
Ingeval van een fiscale eenheid krijgt u als ondernemer mogelijk een lager bedrag aan investeringsaftrek. Bij de berekening van het bedrag aan gedane investeringen wordt bij de fiscale eenheid uitgegaan van het totaalbedrag aan investeringen gedaan door de vennootschappen gezamenlijk. Dit verhoogt het bedrag aan investeringen. Bij de investeringsaftrek is het zo geregeld dat de hoogte van de aftrek afneemt naarmate het bedrag aan totale investeringen van de belastingplichtige (bij fiscale eenheid: de moedermaatschappij) toeneemt.

3) Liquidatieverlies
De liquidatieverliesregeling kan niet worden toegepast voor een deelneming in een fiscale eenheid. Deze regeling houdt – kort gezegd – in dat bij liquidatie van een onderneming, het verlies van de liquidatie (liquidatie-uitkering is lager dan hetgeen u voor de deelneming heeft betaald) in de holding aftrekbaar is. Indien sprake is van een fiscale eenheid kan bij ontvoeging van een deelneming uit de fiscale eenheid de liquidatieverliesregeling niet worden toegepast.

4) Verlies van het tariefsopstapje
Het tarief voor de vennootschapsbelasting is in Nederland in 2018 25%. Voor de eerste € 200.000 aan belastbare winst geldt een verlaagd tarief van 20%. Bij een fiscale eenheid wordt dit verlaagde tarief van 20% slechts eenmaal toegepast, namelijk over het resultaat van de fiscale eenheid.

Maken alle vennootschappen van aanvang af een winst boven de € 200.000 dan is te overwegen geen fiscale eenheid aan te gaan. Bij een fiscale eenheid gaat dan 5% van € 200.000, dus € 10.000, per vennootschap verloren.


Conclusie

Er kleven zowel voor- als nadelen aan het aangaan van een fiscale eenheid. U dient als ondernemer de afweging te maken of de voordelen opwegen tegen de nadelen. De Belastingdienst zal verzoeken van (grensoverschrijdende) fiscale eenheden honoreren, indien voldaan is aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid zoals genoemd onder 1.

Deel dit artikel:

117 gedachten over “Voor- en nadelen van een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting”

 1. Pingback: price of cialis
 2. Pingback: sell of cialis
 3. Pingback: flagyl dci
 4. Pingback: neurontin freak
 5. Pingback: tamoxifen kiedy
 6. Pingback: co-lisinopril 20
 7. Pingback: glucophage mp.pl
 8. Pingback: semaglutide glp 1
 9. Pingback: abusing gabapentin
 10. Pingback: ddavp full form
 11. Pingback: actos ritualizados
 12. Pingback: acarbose india
 13. Pingback: robaxin dosage
 14. Pingback: synthroid pimples
 15. Pingback: sildenafil viagra
 16. Pingback: metformin toxicity

Reacties zijn gesloten.