Nieuw wetgeving voor de DGA: Vier interessante fiscale zaken voor de directeur-aandeelhouder

Nieuw wetgeving voor de DGA: Vier interessante fiscale zaken voor de directeur-aandeelhouder

Vier interessante fiscale zaken voor de directeur-aandeelhouder.

Nieuwe regels voor rekening-courantschulden van de DGA!
Er is een nieuwe maatregel aangekondigd die ziet op de schuld van de directeur-aandeelhouder bij zijn BV. Het wetsvoorstel is gepubliceerd ter consultatie. DGA (AB-houders) moeten box-2 belasting betalen voor zover ze meer dan € 500.000 lenen van hun vennootschap.

Er zijn onder voorwaarden uitzonderingen mogelijk voor een bestaande lening die valt onder de eigenwoningregeling.

Voor de nieuwe wetgeving wordt de DGA tezamen met zijn partner bekeken en telt de schuldgrens van € 500.000 maar één keer. Alle schulden en leningen van de DGA en zijn partner worden bij elkaar opgeteld.

Het definitieve wetsvoorstel wordt in de zomer van 2019 ingediend en de maatregelen gaan naar verwachting vanaf 1 januari 2022 gelden. Het aflossen of omzetten van schulden heeft niet alleen fiscale maar ook (langdurige) financiële en bedrijfseconomische gevolgen. Heeft u hiermee te maken: laat u dan tijdig adviseren.

Hoe berekent uw BV het (gebruikelijk) loon voor u als DGA en uw meewerkend partner?
De directeur-grootaandeelhouder en zijn meewerkend partner moeten volgens de belastingwetgeving een zgn. gebruikelijk loon uit hun eigen BV ontvangen. Het minimale gebruikelijk loon bedraagt volgens de wetgeving van 2019 € 45.000 en tevens minimaal het bedrag dat uw meestverdienende werknemer verdiend. Verder kan de Belastingdienst uw loon toetsen aan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking met een marge van 25%.

Er zijn diverse mogelijkheden om te komen tot een aantoonbaar en aanvaardbaar lager gebruikelijk loon en er mag rekening gehouden worden met factoren als parttime werken, privé-gebruik auto, pensioenpremie of een lager loon als innovatieve start-up. Wij helpen u graag bij de bepaling van het gebruikelijk loon in uw specifieke situatie.

De DGA met een BV en een VOF; hoe kunt u de BV in stand houden en daarbij ook de fiscale ondernemersfaciliteiten in de IB benutten?
Vele DGA’s hebben in het verleden een BV opgericht om over de hogere winsten niet de hoge inkomstenbelasting maar de lagere vennootschapsbelasting te betalen.  Een herrekening van de belastindruk kan er toe leiden dat in de huidige situatie de inkomstenbelastingdruk na toepassing van de diverse ondernemersaftrekken en faciliteiten lager is dan de vennootschapsbelastingdruk of dat om andere redenen een VOF interessant is.

Het is mogelijk de voordelen van een BV te combineren met de ondernemersvoordelen uit de inkomstenbelasting. Hiermee kan een groot fiscaal voordeel worden behaald.

Er zijn mogelijkheden om een VOF met uw BV aan te gaan en deze ondernemersfaciliteiten te benutten. Daarbij dient sprake te zijn van een structurele situatie en zakelijke gronden. Ook de winstverdeling tussen BV en VOF dient zakelijk te zijn. Verder zult u rekening moeten houden met een gewijzigde aansprakelijkheid; u bent volledig aansprakelijk voor de schulden van de VOF.

De VOF met de BV is maatwerk en kent een aantal voorwaarden; laat u adviseren!

Box 2 tarief gaat omhoog; beter nu dividend uitkeren of nog even wachten?
De heffing van inkomstenbelasting over uitgekeerde dividenden uit de “eigen”BV gaat omhoog van 25% in 2019 naar 26,25 in 2020 en 26,9% in 2021.

Wenst u geld als een dividenduitkering uit uw BV te halen dan wordt dat vanaf 1.1.2020 duurder. In het geval u van plan was om dividend uit te keren bijvoorbeeld om de rekening-courant af te lossen, een privé lening af te lossen, een (studie)lening aan een kind te verstrekken of uw inkomen aan te vullen, dan is te overwegen om dit in 2019 te doen.

Ook in het geval u van plan bent uw (bijna lege) BV te liquideren en er is nog een positief vermogen in de BV aanwezig dat u naar privé wenst te halen, is te overwegen om dit nog in 2019 te doen. De liquidatie-uitkering valt namelijk onder het box 2 tarief. Let op dat het aanhouden van een BV voor grotere vermogens (boven € 1,0 miljoen) aantrekkelijk kan zijn.

Ook bij een aanstaande verkoop van uw AB-aandelen geniet verkoop in 2019 de voorkeur. Maak indien mogelijk gebruik maken van het 25% tarief. Goed plannen en timing is essentieel!

Deel dit artikel: